Công ty cổ phần tin học Tân Dân

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG
TỈNH BẮC KẠN

LỊCH TRỰC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(*) Để biết thông tin liên hệ, vui lòng click vào tên cán bộ muốn liên hệ

Đơn vị Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sở Xây dựng

Bàn Thị Thắm

Nguyễn Thị Quế

Đoàn Anh Quang

Vi Văn Thuấn

Nguyễn Thị Minh Phương

Nghỉ

Nghỉ

Bàn Thị Thắm

Nguyễn Thị Quế

Đoàn Anh Quang

Vi Văn Thuấn

Nguyễn Thị Minh Phương

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Sở Tài chính

Nghỉ

Trịnh Tiến Hùng

Nghỉ

Phan Văn Nhơn

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hoàng Thị Lê Trinh

Mạc Thị Bưởi

Vy Thanh Chuyền

Hoàng Thị Yến

Nghỉ

Hoàng Thị Lê Trinh

Mạc Thị Bưởi

Vy Thanh Chuyền

Hoàng Thị Yến

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Thành Mai

Nghỉ

Nghỉ

Nguyễn Thành Mai

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Sở Công thương

Nghỉ

Trịnh Hữu Chung

Nghỉ

Nghỉ

Hoàng Tiến Mân

Nghỉ

Nghỉ

Sở Giao thông Vận tải

Nghỉ

Nguyễn Văn Tuệ

Ma Thế Hữu,

Nghỉ

Nguyễn Văn Tuệ

Ma Thế Hữu,

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tống Ngọc Thưởng

Nguyễn Thị Tâm

Hà Nhân Tùng

Nguyễn Doãn Tịnh

Đặng Thu Huyền

Ngô Văn Phúc

Tạ Minh Thư

Nguyễn Thị Yến

Chu Quốc Chiến

Lê Thị Nhung

Hà Thị Nhượng

Nghỉ

Nghỉ

Tống Ngọc Thưởng

Nguyễn Thị Tâm

Hà Nhân Tùng

Nguyễn Doãn Tịnh

Đặng Thu Huyền

Ngô Văn Phúc

Tạ Minh Thư

Nguyễn Thị Yến

Chu Quốc Chiến

Lê Thị Nhung

Hà Thị Nhượng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Bộ phận Một cửa liên thông

Dương Quang Đạt

Bùi Thanh Chương

Dương Quang Đạt

Bùi Thanh Chương

Dương Quang Đạt

Bùi Thanh Chương

Dương Quang Đạt

Bùi Thanh Chương

Dương Quang Đạt

Bùi Thanh Chương

Nghỉ

Nghỉ

Top